ISLAHAT FERMANI

Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı devletinin yanında savaşa girmesi sonucunda,Rusya yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmıştır.Osmanlı devleti Avrupa’yla arasındaki bu olumlu yakınlaşmayı değerlendirerek hem Avrupalı devletlere hoş görünüp her konuda destek alabilmek,hem de imzalanacak antlaşmada kendi lehine maddeler kabul edilmesini sağlamak amacıyla Islahat Fermanını yayımlamıştır.Aslında böyle bir ferman yayımlanmasını Avrupalı devletler istemiş ve bu nedenle Osmanlı devletine baskı yapmışlardır.Paris antlaşması öncesi gayrimüslimlere verilecek hakların barışın ön koşulu olarak kabul eden Avrupalı devletlerin isteği doğrultusunda Islahat Fermanı yayımlanmıştır.

Maddeleri:

1-Tanzimat fermanı ile değişik din ve mezheplerdeki bütün tebaaya verilen teminât, bu fermanla yenilendiğinden, bunların uygulaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
2-Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar kânun önünde eşit olacaklardır.
3-Patrikhanelerde yeni meclisler kurulacak ve bu meclislerin verecekleri kararlar Bâbi âlî tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
4-Patrikler kaydı hayat şartıyla bu makama seçileceklerdir.
5-Cemâatlerin ruhanî reislerine verdikleri cevâz ve avâidât tamâmıyla kaldırılarak hepsi maaşa bağlanacaktır.
6-Şehir ve kasabalarda bulunan azınlıklara ait kilise, manastır, mezarlık, okul ve hastane gibi yerlerin tamir veya yeniden yapılmasına izin verilecektir.
7-Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacaktır.
8-Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara bütün tebea esit olarak kabul edilecektir
. 9-Irk, din, dil, farkı gözetilmeyecek ve hiç bir mezhep diğerine üstün sayılmayacaktır.
10-Bütün toplumlar okul açabilecektir.
11-Hangi uyruktan olursa olsun her vatandaşın eşit ve serbest şekilde ticâret ve ekonomik girişimlerde bulunması sağlanacaktır.
12-Müslümanlar ile gayr-i Müslimler arasındaki davaları görmek üzere, karışık mahkemeler kurulacaktır. 13-Yabancı devlet ile yapılacak antlaşmalar gereğince yabancılar da Osmanlı Devleti sınırlan içerisinde mülk sahibi olabileceklerdir.
14-Her cemâatin ruhanî reisiyle, devlet tarafindan bir sene müddetle tâyin edilecek birer me' muru, bütün tebeayi ilgilendiren mes'elelerde Meclis-i vâlâyi ah kâm-i adliye müzâkerelerine istirak ettirilecektir.

ÖNEMİ:
Gayrimüslimler tanınan ayrıcalıklar sayesinde özellikle ekonomik alanda Müslümanlardan daha üstün hala gelmişlerdir.
Gayrimüslimlerin ekonominin yanında,siyasi konularda da güçlenmesine neden olmuştur.
Gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu yerlerin yönetimi gayrimüslimlerin denetimine geçmiştir.Bu durum,azınlık isyanlarının güçlenmesine neden olmuştur


Sonuçları:
Gayrimüslimlerin daha fazla haklara sahip olması toplumsal huzursuzlukları daha da arttırmıştır.
Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin iç işlerine daha fazla karışmasına neden olmuştur.
Azınlıklara verilen ayrıcalıklar kötüye kullanıldığı için,Osmanlı Devleti’nin parçalanma süreci hızlanmıştır

0 yorum | YAZ:

Yorum Gönder

Sohbet - Chat


Haber-Toplist

Alternative Education Blogs - BlogCatalog Blog Directory Toplist